CLOSE

GELATERIA SANTI

PRODUCED 2018

GELATERIA SANTi

GELATERIA SANTi

CLIENT GELATERIA SANTi
CREATIVE DIRECTOR Yukihiko Aizawa
DIRECTOR China Nagata
DESIGNER Yukihiko Aizawa, Yuki Mori